Provozní řád - Apartmán Na kraji lesa

Vážení hosté horského apartmánu, věnujte prosím pozornost tomuto dokumentu, ať si užijete dovolenou v Jizerkách v poklidu.

Příjezd a odjezd

 • Hosté apartmánu se ubytují dle předem sdělených/písemně předaných instrukcí.
 • Za ubytování a služby s ním spojené jsou hosté povinni zaplatit celou částku za ubytovací pobyt podle aktuálního platného ceníku provozovatele apartmánu předem.
 • Při počátku ubytování přebírají hosté pokoj bez závad, případné závady jsou povinni neprodleně oznámit provozovateli apartmánu. Pokud dojde k poškození pokoje nebo jiného zařízení apartmánu, ať už z nedbalosti nebo úmyslně, jsou hosté povinni škodu nahradit nebo uhradit.
 • Apartmán bude vyklizen a klíče a čip od brány předány dle předem zaslaných nebo předaných instrukcí v daný den ukončení pobytu. Nebudou-li klíče + čip od vyklizeného pokoje řádně předány bude hostovi účtován další započatý den pobytu.
 • V případě, že hosté předají apartmán s neúplným nebo poškozeným zařízením, bude jim škoda v plné výši připsána k úhradě.
 • K apartmánu je možno přijíždět motorovým vozem pouze po přístupových cestách a parkovat na místech k tomu určených.

Pravidla chování hostů apartmánu

 • Ve všech prostorách budovy i samotném apartmánu je zákaz kouření a rozdělávání ohně.
 • Pobyt se zvířaty není z hygienických a bezpečnostních důvodů povolen.
 • Po celou dobu pobytu dodržují hosté v době od 22:00 do 07:00 hodin noční klid.
 • Děti mladší 14 let se v prostoru budovy, apartmánu i okolí pohybují z bezpečnostních důvodů pouze v doprovodu osoby starší 18 let, která za děti zodpovídá.
 • Je zakázáno odhazovat odpadky mimo určená místa nebo jinak znečišťovat prostředí.
 • V apartmánu není dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče (netýká se spotřebičů sloužících k osobní hygieně).
 • Hosté nesmí bez souhlasu majitele apartmánu přemisťovat vybavení, provádět jakékoliv úpravy a zasahovat do elektrické sítě nebo jiné instalace nebo vytápění prostoru.
 • Hosté neumísťují do prostor apartmánu sportovní náčiní či jiné předměty, pro jejichž úschovnu je vyhrazeno jiné místo.
 • V případě poškození vybavení apartmánu nebo společných prostor budovy nebo za ztrátu klíčů je provozovatel oprávněn po hostech požadovat odpovídající finanční náhradu.
 • Hosté mají právo připojit svá elektronická zařízení k Wi-Fi k síti.
 • Hosté nesmí využívat Wi-Fi připojení k nelegální činnosti a nesmí napadat či jinak měnit bezpečnostní opatření sítě. Apartmán však nepřebírá žádnou odpovědnost v případě vzniklých škod na počítači či jiném elektronickém zařízení používaném k připojení k síti hostů.

Zodpovědnost za škody na zdraví a majetku

 • Všichni ubytovaní hosté (včetně dětí a osob jim svěřené do péče) odpovídají v plném rozsahu za škody způsobené na majetku apartmánu a budovy, ve které je umístěn. Případně takto vzniklé škody jsou ubytovaní hosté povinni uhradit na místě nebo před svým odjezdem/ukončením pobytu. Výše škody se stanoví na základě dohody s majitelem apartmánu.
 • Každý z ubytovaných je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich zcizení nebo poškození, včetně věcí odložených v zaparkovaných vozidlech.
 • Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za zdraví i vnesené vybavení hostů či zaparkovaného vozu.
 • Každý přítomný je povinen neprodleně ohlásit provozovateli apartmánu nebezpečí vzniku požáru, situaci vyžadující zásah policie nebo lékařského ošetření. A v rámci svých možností učinit vše, aby zabránil šíření požáru či odvrátil hrozící nebezpečí.

Ohlašovny na tel. číslech:

 • TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ: 112
 • PRVNÍ POMOC: 155
 • HASIČI: 150
 • POLICIE: 158
 • MAJITEL APARTMÁNU: +420 722 824 141

Ostatní

 • Úklid apartmánu je prováděn po odjezdu hostů. Praní lůžkovin a ručníků zajišťuje provozovatel apartmánu.
 • Vzniklé závady je nutné neprodleně hlásit provozovateli apartmánu.
 • Počet osob v apartmánu odpovídá počtu osob přihlášených k pobytu. Hosté se zavazují oznámit jejich přesný počet při závazné rezervaci. Hosté nesmí bez souhlasu provozovatele přenechat prostory určené k ubytování jiné osobě.
 • Při nedodržení provozního řádu je provozovatel oprávněn zrušit hostům ubytování a požadovat úhradu za poskytnuté služby.
 • Hosté jsou povinni při odchodu z apartmánu zhasnout a uzamknout vstupní dveře apartmánu. Klíče od apartmánu a čip od hlavní brány hosté umístí v prostoru hlavního vchodu do příslušné bezpečnostní schránky nebo dle domluvy s provozovatelem apartmánu jinak.
 • Ubytovaní hosté tímto udělují souhlas apartmánu se zpracováním a uchováním svých osobních údajů, v rozsahu poskytnutých údajů, a to za účelem poskytnutí informací o ubytování a evidence hostů ve smyslu zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů. Bližší povinnosti hostů a provozovatele apartmánu jsou stanoveny shora uvedenými právními předpisy.

Tento Provozní řád nabývá účinnosti dne 01.01.2023.

Předem děkujeme za dodržování provozního řádu a přejeme Vám příjemný pobyt a mnoho skvělých zážitků.